top of page

Udržitelnost je pro nás prioritou 

Stanovení uhlíkové stopy, nefinanční reporting 

a dotační poradenství pro firmy

GHG.png

SKLENÍKOVÉ PLYNY

Skleníkové plyny (GHG) vyskytující se v atmosféře Země přispívají ke skleníkovému jevu a tím pádem i ke globální změně klimatu. Podle šesté hodnotící zprávy Mezivládního panelu o klimatických změnách IPCC jsou emise skleníkových plynů z lidské činnosti od počátku 20. století zodpovědné za oteplení ve výši přibližně 1,1 °C. Děje se tak mimo jiné v důsledku spalování uhlí, plynu a nafty, zemědělské činnosti nebo kvůli odlesňování. 

Sleníkvé plyny

OMEZENÍ PRODUKCE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

V roce 2015 proběhu v Paříži klimatický summit OSN a byla podepsána Pařížská dohoda, která členské státy zavazuje k udržení globálního oteplování do roku 2050 na hranici + 2 °C oproti době před průmyslovou revolucí. Následně byla v roce 2021 vytvořena Zelená dohoda pro Evropu, ve které se EU zavázala do roku 2030 snížit emise GHG alespoň o 55 % oproti roku 1990. Novodobým cílem EU je dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality. Za tímto účelem byla vytvořena nová směrnice o reportingu udržitelnosti (CSRD).  

ESG NEFINANČNÍ REPORTING 

Pod zkratkou ESG se schovávají názvy tří oblastí nefinančního reportování: Environment, Social a Governance.

Pod písmenem „E“ (Environment) se ukrývá kritérium, které zjišťuje dopady firem na životní prostředí. Můžeme zde zařadit stanovení uhlíkové stopy, jak firmy dokáží pracovat s odpady, popř. jak moc využívají regionální zdroje.

Analýza firem pomocí „S“ (Social) sociálních kritérií znamená, že společnosti jsou založeny na etice, respektování svých zaměstnanců a také podpoře zdraví a bezpečnosti. Posledním písmenem skládačky je písmeno „G“ (Governance), kde najdeme kritéria odpovědného řízení společnosti. Důraz je kladen na faktor odměňování manažerů, rozmanitost složení představenstva a jeho nezávislost, boj proti korupci nebo daňovou politiku.

 

V současnosti je nefinanční reportování povinné pro firmy veřejně obchodované s více než 500 zaměstnanci. To se však změní v roce 2024, kdy vstoupí v platnost povinnost povinnost reportovat nefinanční výsledky firem, které splňují alespoň dvě ze tří kritérií: 

• počet zaměstnanců nad 250

• obrat min. 40 milionů eur

• aktiva v rozvaze vyšší než 20 milionů eur. 

Nefinanční reporting

UHLÍKOVÁ STOPA

Co je CCF

Uhlíková stopa společnosti, neboli company carbon footprint je měříkem dopadu fungování společnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny.

Využívá se také jako nepřímý ukazatel spotřeby energií, výrobků a služeb v podnikání a udává množství skleníkových plynů, které odpovídají aktivitám podniku. Zpravidla bývá vyjádřena v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého (t CO2 ekv.).

Proč se CCF zabývat

Stanovení uhlíkové stopy je základem nefinančního reportingu.

V případě, že firma zveřejňuje nefinanční report, musí tento report obsahovat stanovení uhlíkové stopy. Poté, co firma zná svou uhlíkovou bilanci, může zahájit kroky ke snížení produkce oxidu uhličitého a tím přispívat ke zlepšení životního prostředí.

Kromě dobrého pocitu tím firma získá výhodu na trhu a stane se konkurenceschopnější. Zájem firem o životní prostředí je důležitý také vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům ze stran odběratelů, dodavatelů, bank a investorů na společenskou odpovědnost firem.

Uhlíková stopa

NABÍZÍME

STANOVENÍ UHLÍKOVÉ STOPY

 • Stanovení uhlíkové stopy podniku v souladu s mezinárodními standardy (GHG Protocol, norma ISO 14064)

 • Přehled o činnostech produkujících nejvíce emisí skleníkových plynů a identifikace opatření k jejich snižování

 • Nalezení oblastí s největší spotřebou energie a zdrojů

 • Formulace strategie snižování produkce skleníkových plynů

Standardní verze

 

 

 • Základní verze - Stanovení CCF v rozsahu SCOPE 1 a SCOPE 2

 • Přímé emise: stacionární spalovací zdroje, mobilní spalovací zdroje, přímé procesní emise

 • Nepřímé emise z energií

Rozšířená verze

 • Rozšířená verze - Stanovení CCF v rozsahu SCOPE 1 až SCOPE 3

 • Přímé emise: stacionární spalovací zdroje, mobilní spalovací zdroje, přímé procesní emise

 • Nepřímé emise z energií

 • Další nepřímé emise: zpracování produktu, nakládání s odpady, outsourcové aktivity

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Na tzv. "zelená témata" bývají vypsány různé dotační tituly, podporovány jsou například fotovoltaické elektrárny, elektromobilita či jiné inovace vedoucí ke zmírnění změny klimatu. Možnosti neustále sledujeme a našim zákazníkům vyřizujeme získání dotace na míru. Kontaktujte nás pro více informací níže na formuláři.  

NEFINANČNÍ REPORTING

Chcete přispět ke zlepšení životního prostředí, cítíte tlak ze stran zákazníků a dodavatelů nebo se na vás vztahuje legislativní povinnost nefinančního reportingu?

Našim zákazníkům poskytujeme komplexní poradenství v oblasti ESG ratingu.     

Nabízíme
Dotace

Máte otázky? Kontaktujte nás.

Děkujeme za odeslání

Kontakt
bottom of page